เลขที่บัญชีธนาคาร

เลขบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

ธนาคาร สาขา เลขบัญชี

ธนาคารกรุงไทย

สาขาเชียงราย

สาขาห้าแยกพ่อขุนฯ

สาขาเซ็นทรัลเชียงราย

504-1-10880-3

539-1-56806-4

980-8-01033-4

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์ 369-2-12234-7

ธนาคารกรุงเทพฯ

สาขาเชียงราย 262-5-04981-8

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)

สาขาเชียงราย 01-001-8-09513-5

ธนาคารทหารไทย

สาขาพหลโยธิน 462-2-31624-0

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย

สาขาเชียงราย 006-2-00252-0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาเชียงราย 110-1-54968-6

ธนาคารธนชาต

สาขาเชียงราย 510-6-01117-9