เลขที่บัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

  ธนาคาร สาขา เลขบัญชี
กรุงไทย

เชียงราย

เซ็นทรัลเชียงราย

504-1-10880-3

980-8-01033-4

กสิกรไทย ซุปเปอร์ไฮเวย์ 369-2-12234-7
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ (ธกส.) เชียงราย 01-001-8-09513-5
ทหารไทย พหลโยธิน 462-2-31624-0
กรุงเทพฯ เชียงราย 262-504981-8
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย เชียงราย 006-2-00252-0