เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ระเบียบ - รายละเอียดในในการฝากเงิน จะปรากฏในระเบียบของสหกรณ์ฯ และตามมติคณะกรรมการ

ผู้ฝาก - สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น

การฝากเงิน   - ฝากครั้งแรกตั้งแต่ 50,000 บาท

         - สามารถฝากได้ทุกวันทำการและฝากเป็นรายเดือนโดยหักจากเงินเดือน

การถอนเงิน     - ผู้ฝากจะถอนเงินฝากของตนเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ยอดเงินคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า

 

ข้อกำหนดที่รับฝาก

- การถอนเงินฝากโดยผู้รับมอบอำนาจ ให้ผู้รับมอบอำนาจนำบัตรประจำตัวของผู้ฝากและผู้รับ

  มอบอำนาจมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 บาท/ปี

- ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

 

หมายเหตุ สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเมื่อเห็นสมควรโดยจะประกาศเป็น

คราวๆไป

 

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop