วันสิ้นสุดรับใบกู้ รอบที่ 2

วันที่
15/10/2562 08.30 - 16.00 น.