วันจ่ายเงินกู้ รอบที่ 2

วันที่
18/10/2562 10.00 - 16.30 น.
รายละเอียด

สหกรณ์ฯจะทำการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้ที่ขอกู้เงิน

1. เงินกู้สามัญ

2. เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต