วันจ่ายเงินกู้รอบที่ 1

วันที่
7/02/2561 10.00 - 16.00 น.
รายละเอียด

สหกรณ์ฯจะทำการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้ที่ขอกู้เงิน

1. เงินกู้สามัญ

2. เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต