วันออกหน่วยบริการ ณ สำนักงานสาขา จังหวัดพะเยา

วันที่
1/02/2561 08.00 - 15.00 น.
รายละเอียด

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะออกหน่วยให้บริการรับใบคำร้องขอกู้เงินของสมาชิก ภายในจังหวัดพะเยา ที่ไม่สะดวกมารับบริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด