วันประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้

วันที่
6/11/2560 13.00 น.
รายละเอียด

คณะกรรมการเงินกู้ จะประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ที่สมาชิกได้ยื่นกู้เงิน ครั้งที่ 1