ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ (ล่วงหน้า) วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ( เมื่อ 24/10/2560 | 70 )