สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ( เมื่อ 9/11/2560 | 155 )