การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเงิน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ( เมื่อ 24/01/2561 | 291 )