เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

เงินกู้เพื่อสภาพคล่อง (Smart Cash) ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

                                           วงเงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) และเงินงวดชำระหนี้ให้เป็นไปตามกำหนดหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ โดยสมาชิกจะต้องทำสัญญาเพื่อกำหนดวงเงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) ไว้กับสหกรณ์และมีบัญชีไว้กับธนาคาร ตามที่สหกรณ์กำหนดเมื่อสมาชิกประสงค์จะใช้สิทธิกู้เงินให้ทำรายการกู้กับธนาคาร โดยใช้สิทธิ์กู้ครั้งเดียวเต็มวงเงินตามสัญญา หรือกู้บางส่วนเท่าที่ต้องการ

                               หากผู้กู้ใช้เงินกู้ไม่เต็มจำนวนที่ขออนุมัติไว้ หรือเมื่อชำระหนี้เงินกู้ไปบางสา่วน ผู้กู้สามารถขอกู้เพิ่มจากการทำรายการโอนจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด และการโอนเงินเข้าบัญชีในวันใดย่อมเป็นหลักฐานว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้ในวันนั้นน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับกนุมัติ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่สมาชิกทำรายการกู้ในอัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์กำหนด

                                สัญญากำหนดวงเงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) เป็นสินเชื่อผ่านบัญชีธนาคาร จะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อสมาชิกแจ้งความประสงค์

 

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash)

                      วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เงินงวดชำระหนี้ไม่เกิน 144 งวด

ลำดับ เงินได้รายเดือน ให้เงินกู้ไม่เกิน ส่งชำระงวดละ เงินเดือนคงเหลือ จำนวนงวที่ส่งชำระ จำนวนผู้ค้ำประกัน
1. ไม่เกิน 10,000 100,000 1,000 1,000 144 1
2. ไม่เกิน 10,000 200,000 2,000 1,000 144 1
3. ไม่เกิน 10,000 300,000 3,000 1,000 144 1
4. 10,001 - 15,000 400,000 3,900 1,000 144 2
5. 15,001 - 20,000 500,000 4,900 1,500 144 2
6. 20,001 - 25,000 600,000 5,900 2,000 144 3
7. 25,001 - 30,000 700,000 6,800 2,500 144 3
8. 30,001 - 35,000 800,000 7,800 3,000 144 4
9. 35,001 - 40,000 900,000 8,800 3,500 144 4
10. 40,001 ขึ้นไป 1,000,000 9,800 4,000 144 5

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ

    1. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้น

    2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน จะต้องส่งคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จงวดสุดท้าย อายุไม่เกิน 75 ปี

    3. มีเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/บำนาญ/บำเหน็จรายเดือน/เงิน ชรบ./เงิน ชคบ. คงเหลือหลังจากหักหนี้แล้วไม่ต่ำกว่าตามตาราง

    4. การกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) ต้องมีสมาชิกสามัญเป็นผู้ค้ำประกัน สมาชิกสามัญคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่า 5 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้ โดยผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันเต็มตามจำนวนตามวงเงินค้ำประกัน

    5. ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัดที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขบัญชี 88

 

ขั้นตอนการกดเงินกู้ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย