เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

เงินกู้เพื่อสภาพคล่อง (Smart Cash) ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

                                           วงเงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) และเงินงวดชำระหนี้ให้เป็นไปตามกำหนดหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ โดยสมาชิกจะต้องทำสัญญาเพื่อกำหนดวงเงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) ไว้กับสหกรณ์และมีบัญชีไว้กับธนาคาร ตามที่สหกรณ์กำหนดเมื่อสมาชิกประสงค์จะใช้สิทธิกู้เงินให้ทำรายการกู้กับธนาคาร โดยใช้สิทธิ์กู้ครั้งเดียวเต็มวงเงินตามสัญญา หรือกู้บางส่วนเท่าที่ต้องการ

                               หากผู้กู้ใช้เงินกู้ไม่เต็มจำนวนที่ขออนุมัติไว้ หรือเมื่อชำระหนี้เงินกู้ไปบางสา่วน ผู้กู้สามารถขอกู้เพิ่มจากการทำรายการโอนจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด และการโอนเงินเข้าบัญชีในวันใดย่อมเป็นหลักฐานว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้ในวันนั้นน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับกนุมัติ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่สมาชิกทำรายการกู้ในอัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์กำหนด

                                สัญญากำหนดวงเงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) เป็นสินเชื่อผ่านบัญชีธนาคาร จะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อสมาชิกแจ้งความประสงค์

 

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash)

                      วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท เงินงวดชำระหนี้ไม่เกิน 144 งวด กรณีกู้เงินเกิน 100,000 บาท ผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์เชียงราย - พะเยา โดยสมบูรณ์แล้ว ดังนี้

ลำดับ เงินได้รายเดือน ให้เงินกู้ไม่เกิน ส่งชำระงวดละ จำนวนงวที่ส่งชำระ จำนวนผู้ค้ำประกัน
1. ไม่เกิน 10,000 300,000 3,000 144 1
2. 10,001 - 20,000 320,000 3,200 144 2
3. 20,001 - 30,000 340,000 3,400 144 2
4. 30,001 - 40,000 360,000 3,600 144 2
5. 40,001 - 50,000 380,000 3,800 144 2
6. 50,001 ขึ้นไป 400,000 4,000 144 2

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ

    1. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้น

    2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน จะต้องส่งคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จงวดสุดท้าย อายุไม่เกิน 75 ปี

    3. มีเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ หลังจากหักหนี้แล้วไม่ต่ำว่า 1,000 บาท

    4. การกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) ต้องมีสมาชิกสามัญเป็นผู้ค้ำประกัน สมาชิกสามัญคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่า 2 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้ โดยผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันเต็มตามจำนวนตามวงเงินค้ำประกัน

    5. ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

 

ขั้นตอนการกดเงินกู้ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย