เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์(สมุดเงินฝากเล่มสีแดง)

ระเบียบ - รายละเอียดในในการฝากเงิน จะปรากฏในระเบียบของสหกรณ์ฯ และตามมติคณะกรรมการ

ผู้ฝาก - สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น

การฝากเงิน    - ฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยบาท

         - สามารถฝากได้ทุกวันทำการและฝากเป็นรายเดือนโดยหักจากเงินเดือน

การถอนเงิน    - ผู้ฝากจะถอนเงินฝากของตนเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ยอดเงินคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า

 

ข้อกำหนดที่รับฝากครั้งแรก(หนึ่งร้อยบาท)

- การถอนเงินฝากโดยผู้รับมอบอำนาจ ให้ผู้รับมอบอำนาจนำบัตรประจำตัวของผู้ฝากและผู้รับ

  มอบอำนาจมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย

- คิดดอกเบี้ยเป็นวันโดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

        - ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

หมายเหตุ สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเมื่อเห็นสมควรโดยจะประกาศเป็น

คราวๆไป

 

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop