ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์)