ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2


ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

***********************

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 10(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561