ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561

******************

                                            อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561