ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) พ.ศ. 2560


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) พ.ศ. 2560

*************************

                                          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) แก่สมาชิก

                                          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ข้อ 12(3)  ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560