ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง "การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561"

********************

                                            เพื่อให้การรับทุนการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ว่าด้วย "ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2558" มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เห็นควรกำหนดการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้

         1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ปีที่ 4                                                                                 รายละ 1,000 บาท

         2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, ปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.ปีที่ 1)                      รายละ 1,500 บาท

         3. ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1, ปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ปีที่ 1)                   รายละ 2,000 บาท