ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ

*****************

                                        ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับและสมาชิกสมทบสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดอนุมัติ วิธีการรับสมัคร การขาดจากสมาชิกและสิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ ให้ถือปฏิบัติ ตามข้อ 4 และ ข้อ 6 แห่งระเบียบดังกล่าว ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

                                        ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด จึงประกาศกำหนดสิทธิของสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ดังกล่าว