ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

**********************

                                             อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561