ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ฯ ยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือน


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง "ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับประจำเดือน"

***********************

                                                เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการให้บริการสมาชิกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกและเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสหกรณ์

                                                มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้สหกรณ์ฯ ยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือนตั้งแต่ เมษายน 2561 เป็นต้นไป โดยให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงบนกระดาษขนาด A4 ได้ด้วยตนเองผ่าน Website สหกรณ์ฯ และสามารถเลือกเดือนที่ต้องการหรือดูรายการย้อนหลังได้