ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับฝาก "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561"


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง ขยายเวลารับฝาก "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561"

********************

                                      ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ชุดที่ 45/2561 มีมติในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ขยายเวลาการรับฝาก "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561" อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2561