ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาชิกซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง "ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม"

***********************

                                      ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ชุดที่ 44/2560 ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เห็นชอบให้กำหนดการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นของสมาชิกตามข้อ 5 วรรค 3 ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

                                      ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด จึงประกาศให้สมาชิกที่ยังมีค่าหุ้นไม่ถึง 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้อีก โดยหุ้นที่ซื้อเมื่อรวมกับหุ้นเดิมที่มีอยู่แล้วต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)