ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ รอบ 12/2560 - 2/2561


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)

ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบ 12/2560 - 2/2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

                                                   ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)  ประกาศให้รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2560 ถึง รอบที่ 2/2561 รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 จำนวนเงินสงเคราะห์ล่่วงหน้า 4,840 บาท (รวมค่าสมัครและค่าบำรุง) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 16 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559