ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ รอบ 3/2561 - 2/2562


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)

ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบ 3/2562 - 2/2563

วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

                                                   ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) ประกาศให้รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2562 ถึง รอบที่ 2/2563 รับสมัครวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท (รวมค่าสมัครและค่าบำรุง) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 16 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559