ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครสมาชิก กสธท (เริ่มใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2560)


ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (กสธท.)