อัลบั้มภาพ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด มอบกระเช้าให้หน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ฯครูเพชรบูรณ์ วันที่ 22-23 ตุลาคม 2560
สหกรณ์ฯครูน่าน มาดูงาน วันที่ 9 ตุลาคม 2560
การนับคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
งานมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุ วันที่ 11 กันยายน 2560