อัลบั้มภาพ

การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรม ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ฯ
การประชุมปรับปรุงข้อบังคับ, ระเบียบ และประกาศให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
พิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ฯ วันที่ 27 เมษายน 2561
พิธีทำบุญสหกรณ์ฯ ครบรอบ 45 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2561
ประชุมคณะทำงานระบบบริการเทคโนโลยี ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด วันที่ 26 มีนาคม 2561
ประชุมสหกรณ์ฯสีขาว ณ ห้องประชุมกิจชัย ยิ่งเสรี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด วันที่ 25 มีนาคม 2561