อัลบั้มภาพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เข้าเยี่ยม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกิจชัย ยิ่งเสรี สำนักงานสหกรณ์ฯ
อบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์ฯ และพัฒนาคุณภาพทางการเงินให้กับสมาชิก ณ หอประชุมช้างเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ณ ห้องประชุมกิจชัย ยิ่งเสรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ หอประชุมช้างเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
ประชุมทำแผนประจำปี 2562 ณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561
สรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ล่วงหน้า วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561