อัลบั้มภาพ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด มอบกระเช้าให้หน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ (ล่วงหน้า) วันที่ 5 ตุลาคม 2560