สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000