ระเบียบว่าด้วยเรื่องสวัสดิการ

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ระเบียบว่าด้วยเรื่องสวัสดิการ

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง พัสดุ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษา การยืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียน
ระเบียบ สหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ สหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การจ่ายค่ารับรอง
เขียนโดย Super User
หมวด:

 

 

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การขออนุญาตใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุง
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การรับฝากเงินจากสหกรณ์ฯอื่น
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง ให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ยืมเงิน

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง หุ้น
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

 ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ (สก.1)
 ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการมงคลสมรส (สก.2)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด หรือสมรสแล้วไม่มีบุตร (สก.3)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี (สก.4)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการสมาชิกที่ลาออกจากราชการ หรืองานประจำ (สก.5)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการกรณีสมาชิกผู้สูงอายุ (สก.6)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการรักษาพยาบาล (สก.7)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิกสมทบ (สก.7.1)
ระเบีบยบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (สก.8)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มาดา คู่สมรสและบุตรทที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง กองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข (สก.10)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการขอรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (สก.11)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง ขอรับเงินสวัสดิการคนดีศรีสหกรณ์ฯ (สก.12)
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ (สก.13)