ระเบียบว่าด้วยเรื่องเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ระเบียบว่าด้วยเรื่องเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง พัสดุ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษา การยืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียน
ระเบียบ สหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ สหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่อง การจ่ายค่ารับรอง