เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

1 เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก โดยใช้สิทธิการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ/หรือที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)

2 ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท) และ/หรือ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ดังนี้

-        ใช้สิทธิสมาชิก สสธท. กู้เงินได้ 270,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิก สสธท.ค้ำประกัน 2 คน (กู้ไม่เกิน 130,000 บาท ใช้ผู้ค้ำ 1 คน กู้ตั้งแต่ 130,100 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน)

-        ใช้สิทธิสมาชิก สส.ชสอ. กู้เงินได้ 130,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิก สส.ชสอ ค้ำประกัน 1 คน

3 สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน