เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

       
   

นางสาวสุพิชญา  สิริรวีกูล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

   
         
   

 นางปาริชาติ  พละทรัพย์

รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ

   
     
นางจันทร์เพ็ญ  กรรณิกา นายณัฐกร  เกสรนวสิน นางทิพย์พชรา  อารยะศิลปธร นายวุฒิวัฒน์  วสุธากานต์ นางดรุณี  พิชากุล
     
นายประมวล  จันทร์ปวงเสน นางสาวเนตรนภา  พิมสาร นางวรรณภา  สุริยะ นายประจักษ์  โสภาพันธ์ นางสาวชื่นกมล  จันพรม
นางสาวศุภิสรา  สว่าง นางสาวภคภรณ์  อุ่นเรือน นางสาวกมลชนก  อะโนมา นางสาวชไมพร  จอมพูน นางสาวเบญจวรรณ  หวายคำ
 
 นางสาวเพ็ญวิสาข์  สุทธโน นายธวัชชัย  เยายานัง นางพรมวิจิตร  ทวีพร นางนาถยา  แปงหล้า  
       
    นายมนตรี  ศรีกันทา