เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

       
    นางดรุณี  พิชากุล    
     
  นางสาวสุพิชญา  สิริรวีกุล   นางปาริชาติ  พละทรัพย์  
       
นางจันทร์เพ็ญ  กรรณิกา นายณัฐกร  เกษรนวสิน นางทิพย์พชรา  อารยะศิลปธร นายวุฒิวัฒน์  วสุธากานต์ นางสาวชื่นกมล  จันพรม
         
นายประมวล  จันทร์ปวงเสน นางสาวเนตรนภา  พิมสาร นางวรรณภา  สุริยะ นายประจักษ์  โสภาพันธ์ นางสาวเบญจวรรณ  หวายคำ
 
นางสาวศุภิสรา  สว่าง นางสาวภคภรณ์  อุ่นเรือน นางสาวกมลชนก  อะโนมา นางสาวชไมพร  จอมพูน  
   
  นายธวัชชัย  เยายานัง นางพรมวิจิตร  ทวีพร นางนาถยา  แปงหล้า  
       
    นายมนตรี  ศรีกันทา