คณะกรรมการดำเนินการ

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

       
   

ทพ.โคสิต  อบสุวรรณ

ประธานกรรมการดำเนินการ

   
     
 

 นายบัญญัติ  สุริยะไชย

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 

 นายบุญมี  แก้วจันทร์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 
   

นายนรุตม์ชัย  แก้วสอน

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเกศสุดา  วงศ์สารภี

กรรมการและเหรัญญิก

นายวิสูตร  เสน่หา

กรรมการ

นายผจญ  ใจกล้า

กรรมการ

นายสวัสดิ์  แก้วประการ

กรรมการ

นางสาวบุญทิวา  เหล็กแก้ว

กรรมการ

นายสุรเดช  เมืองมา

กรรมการ

นายธีรชาติ  คำพิมพ์

กรรมการ

นายชูเล่ห์  สรรพานิช

กรรมการ

นายพิบูรย์ชัย  อินทนะ

กรรมการ

         
   

นางนิลวรรณ  สรรพานิช

กรรมการ