คณะกรรมการดำเนินการ

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

       
   

ทพ.โคสิต  อบสุวรรณ

ประธานกรรมการดำเนินการ

   
     
 

 นายบัญญัติ  สุริยะไชย

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 

 นายบุญมี  แก้วจันทร์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 
   

นายนรุตม์ชัย  แก้วสอน

กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวเกศสุดา  วงศ์สารภี

กรรมการ/เหรัญญิก

นายวิสูตร์  เสน่หา

กรรมการ

นายผจญ  ใจกล้า

กรรมการ/ประธานกรรมการเงินกู้

นายสวัสดิ์  แก้วประการ

กรรมการ/ประธานกรรมการศึกษาฯ

นางสาวบุญทิวา  เหล็กแก้ว

กรรมการ

นายสุรเดช  เมืองมา

กรรมการ

นายธีรชาติ  คำพิมพ์

กรรมการ

นายชูเล่ห์  สรรพานิช

กรรมการ

นายพิบูลย์ชัย  อินทนะ

กรรมการ

         
   

นางนิลวรรณ  สรรพานิช

กรรมการ