ผู้ตรวจสอบกิจการ

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

       
    นายสุภเรต  วงษ์พุฒ    
 
นางทองสิทธิ์  ถูกจิตต์ นางนวรา  วิริยาวุฒิ   นางทิพวรรณ  วงศ์ใหญ่ นายอานนท์  วัฒนกรกุล