อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย (%)

เงินฝากออมทรัพย์

2.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

2.25

เงินฝากประจำ 3 เดือน

3.00

เงินฝากประจำ 6 เดือน

3.50

เงินฝากประจำ 12 เดือน

3.75

เงินฝากประจำ 24 เดือน

4.00

เงินฝากประจำ 36 เดือน

4.50

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษครบรอบ 43 ปี สหกรณ์ฯ

4.25

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2559

4.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2560

3.50