แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก

เขียนโดย Super User

 

 

แบบฟอร์มหนังสือเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
แบบฟอร์มขอฝากเงินรายเดือน

 

เขียนโดย Super User

 

 แบบสมาชิกเกษียณอายุราชการ มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ หักเงินค่าหุ้น เงินชำระหนี้และฯลฯ จากเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จรายเดือน
แบบฟอร์มสมาชิกสหกรณ์ฯย้ายไปสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ (พินัยกรรม)
หนังสือแต่งตั้งผู้มีสิทธิรับเงินค่าหุ้นและผลประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกสมทบ
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญ
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
แบบคำขอเอกสาร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
เขียนโดย Super User

 

กรณีแบบฟอร์มมี 2 หน้า (ตามเลขหน้า) ให้พิมพ์แบบฟอร์ม หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน

 

 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ (กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท) (พิมพ์หน้าหลัง ตามเลขหน้า)

 
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ (กู้ตั้งแต่ 2,00,001 - 3,000,000 บาท) (พิมพ์หน้าหลัง ตามเลขหน้า)

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (พิมพ์หน้าหลัง ตามเลขหน้า)

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (พิมพ์หน้าหลัง ตามเลขหน้า)

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นของตนเอง (กู้หุ้น) (พิมพ์หน้าหลัง ตามเลขหน้า)

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงการส่งหนี้

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้น

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

 

 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามัญทั่วไป
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมทบทั่วไป
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมทบ บุตร,คู่สมรส หรือ บิดา,มารดา ของสมาชิกสามัญ 
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกรวมใจช่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
แบบฟอร์มสมาชิกลาออกจากราชการ หรืองานประจำ มีความประสงค์เป็นสมาชิกต่อ ให้สหกรณ์ฯหักเงินค่าหุ้นและเงินชำระหนี้ จากเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญ
แบบฟอร์มสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์
แบบฟอร์มขอโอนย้ายมาเป็นสมาชิกสหรกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
แบบฟอร์มขอโอนย้ายไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯอื่น
แบบฟอร์มสมัครผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

 

เขียนโดย Super User

 

 

แบบฟอร์มสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ (สก.1)
แบบฟอร์มสวัสดิการมงคลสมรส (สก.2)
แบบฟอร์มสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด หรือสมรสแล้วไม่มีบุตร (สก.3)
แบบฟอร์มสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี (สก.4)
แบบฟอร์มสวัสดิการสมาชิกที่ลาออกจากราชการ หรืองานประจำ (สก.5)
แบบฟอร์มสวัสดิการกรณีสมาชิกผู้สูงอายุ (สก.6)
แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาล (สก.7)
แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิกสมทบ (สก.7.1)
แบบฟอร์มสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (สก.8)
แบบฟอร์มสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9)
แบบฟอร์มสวัสดิการกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย-พะเยา (สก.10)
แบบฟอร์มสวัสดิการขอรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (สก.11)
แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการคนดีศรีสหกรณ์ฯ (สก.12)
แบบฟอร์มสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ (สก.13)