แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำนิติกรรม

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำนิติกรรม

เขียนโดย Super User

 

 แบบสมาชิกเกษียณอายุราชการ มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ หักเงินค่าหุ้น เงินชำระหนี้และฯลฯ จากเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จรายเดือน
แบบฟอร์มสมาชิกสหกรณ์ฯย้ายไปสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ (พินัยกรรม)
หนังสือแต่งตั้งผู้มีสิทธิรับเงินค่าหุ้นและผลประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกสมทบ
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญ
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
แบบคำขอเอกสาร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด