แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการของสมาชิก

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการของสมาชิก

เขียนโดย Super User

 

 

แบบฟอร์มสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ (สก.1)
แบบฟอร์มสวัสดิการมงคลสมรส (สก.2)
แบบฟอร์มสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด หรือสมรสแล้วไม่มีบุตร (สก.3)
แบบฟอร์มสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี (สก.4)
แบบฟอร์มสวัสดิการสมาชิกที่ลาออกจากราชการ หรืองานประจำ (สก.5)
แบบฟอร์มสวัสดิการกรณีสมาชิกผู้สูงอายุ (สก.6)
แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาล (สก.7)
แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิกสมทบ (สก.7.1)
แบบฟอร์มสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (สก.8)
แบบฟอร์มสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9)
แบบฟอร์มสวัสดิการกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย-พะเยา (สก.10)
แบบฟอร์มสวัสดิการขอรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (สก.11)
แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการคนดีศรีสหกรณ์ฯ (สก.12)
แบบฟอร์มสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ (สก.13)