ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ

ประธานกรรมการ

ทพ.โคสิต อบสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายศักดิ์ดา ธานินทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ประธานกรรมการ ประชาสัมพันธ์ฯ
นายสุรเดช เมืองมา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2/ประธานกรรมการเงินกู้
นายพรชัย มีทรัพย์
กรรมการ/เลขานุการ
นางสาวเกศสุดา วงศ์สารภี
กรรมการ/เหรัญญิก
นายบุญมี แก้วจันทร์
กรรมการ
นายนรุตม์ชัย แก้วสอน
กรรมการ
นายวิสูตร เสน่หา
กรรมการ
นางสาวบุญทิวา เหล็กแก้ว
กรรมการ
นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ
กรรมการ
นายธีรชาติ คำพิมพ์
กรรมการ
นายพิบูลย์ชัย อินทนะ
กรรมการ
นายชูเล่ห์ สรรพานิช
กรรมการ
นายวิจินต์ บูชาเกียรติ
กรรมการ
นางรักชนก ไชยชุมภู
กรรมการ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
นางปาริชาติ พละทรัพย์
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นางจันทร์เพ็ญ กรรณิกา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวศุภิสรา สว่าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายประมวล จันทร์ปวงเสน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเพ็ญวิสาข์ สุทธโน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเนตรนภา พิมสาร
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายณัฐกร เกสรนวสิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวภคภรณ์ อุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายธวัชชัย เยายานัง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายวุฒิวัฒน์ วสุธากานต์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นายประจักษ์ โสภาพันธ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวชไมพร จอมพูน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางนาถยา แปงหล้า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางทิพย์พชรา อารยะศิลปธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวรรณภา สุริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวกมลชนก อะโนมา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นายมนตรี ศรีกันทา
พนักงานขับรถ
นางดรุณี พิชากุล
ผู้ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวชื่นกมล จันพรม
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวเบญจวรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ฝากออมทรัพย์
  2.00
 • ฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.25
 • ฝากประจำ 3 เดือน
  3.00
 • ฝากประจำ 6 เดือน
  3.50
 • ฝากประจำ 12 เดือน
  3.75
 • ฝากประจำ 24 เดือน
  4.00
 • ฝากประจำ 36 เดือน
  4.50
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษครบรอบ 43 ปี สหกรณ์ฯ
  4.00
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2559
  4.00
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2560
  3.50
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561
  3.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สถิติการเข้าชม

ไอพีของคุณ
50.19.34.255
ออนไลน์
205 คน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,000 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
25,923 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
55,277 คน