ปฏิทินดำเนินงาน

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Admin 2022-12-13
หนังสือยืนยันการต่ออายุสมาชิกโดยยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2022-11-29
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท.) วาระพิเศษ ล้านที่ 2 ประจำปี 2565 รับอายุไม่เกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปีบริบูรณ์ Admin 2022-12-13
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท.) ล้านที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Admin 2022-12-13
ใบสมัครสมาชิก กสธท Admin 2022-12-13
รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรสและบุตร Admin 2022-02-22
ใบลาออก กสธท Admin 2017-12-26
เงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท. Admin 2019-06-10
แจ้งชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2562 Admin 2019-07-01

ประธานกรรมการ

นายผจญ ใจกล้า
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายบัญญัติ สุริยะไชย
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ว่าที่รต.บงการ ชัยชาญ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นางสาวเกศสุดา วงศ์สารภี
เหรัญญิก
นายกิจการ กาวิโล
เลขานุการ
นายมงคล ยอดวุฒิ
กรรมการ
นายรุ่งเรือง อิทธิมา
กรรมการ
นายสมภพ ไชยวงค์
กรรมการ
นางลำดวน จิตตะวิกุล
กรรมการ
นายสมควร ยาวิชัย
กรรมการ
นางสาวบุญทิวา เหล็กแก้ว
กรรมการ
นายสวัสดิ์ แก้วประการ
กรรมการ/ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายนิรุธ อินต๊ะ
กรรมการ/ประธานกรรมการเงินกู้
นายมหวัง ชัยวุฒิ
กรรมการ
นายธงชัย มั่นคง
กรรมการ
นางวนิดา ริ้วสุวรรณ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
นางสายสุนีย์ ศรีเจริญตา
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางจันทร์ฉาย บุญรสศักดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นายวิศวะ แสงประชุม
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นายพัฒนา มะลิดิน
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูล
ผู้จัดการสหกรณ์
นางสาวเนตรนภา พิมสาร
รองผู้จัดการ
นางจันทร์เพ็ญ กรรณิกา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวศุภิสรา สว่าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายประมวล จันทร์ปวงเสน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเพ็ญวิสาข์ สุทธโน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นายณัฐกร เกสรนวสิน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นายธวัชชัย เยายานัง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวภคภรณ์ อุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายประจักษ์ โสภาพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวชไมพร จอมพูน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางนาถยา แปงหล้า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางทิพย์พชรา อารยะศิลปธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวรรณภา สุริยะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกมลชนก อะโนมา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายมนตรี ศรีกันทา
พนักงานบริการ
นางสาวพรรณทิพย์ กาวิชา
พนักงานบริการ
นางสาวชื่นกมล จันพรม
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวเบญจวรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  1.75
 • เงินฝากออมทรัพย์ ATM
  1.75
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.10
 • เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง
  1.75
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2564
  2.10
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2565
  2.10

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สถิติการเข้าชม

ไอพีของคุณ
3.236.70.233
ออนไลน์
5 คน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,037 ครั้ง
ผู้เข้าชมเดือนนี้
39,971 ครั้ง
ผู้เข้าชมปีนี้
39,971 ครั้ง