ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
กองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กสธท. รับสมัครสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2562 Admin 2019-01-09
แจ้งชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2562 Admin 2018-11-14
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี ประจำปี 2561 Admin 2017-12-26
ใบสมัครสมาชิก กสธท (เริ่มใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2560) Admin 2017-12-26
ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครสมาชิก กสธท (เริ่มใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2560) Admin 2017-12-26
เงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท. Admin 2018-11-14
ใบสมัครสมาชิก กสธท Admin 2017-11-01
ใบลาออก กสธท Admin 2017-12-26
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ในวาระพิเศษ รับอายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี Admin 2018-11-14

ประธานกรรมการ

ทพ.โคสิต อบสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายศักดิ์ดา ธานินทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ประธานกรรมการ ประชาสัมพันธ์ฯ
นายสุรเดช เมืองมา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2/ประธานกรรมการเงินกู้
นายพรชัย มีทรัพย์
กรรมการ/เลขานุการ
นางสาวเกศสุดา วงศ์สารภี
กรรมการ/เหรัญญิก
นายบุญมี แก้วจันทร์
กรรมการ
นายนรุตม์ชัย แก้วสอน
กรรมการ
นายวิสูตร เสน่หา
กรรมการ
นางสาวบุญทิวา เหล็กแก้ว
กรรมการ
นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ
กรรมการ
นายธีรชาติ คำพิมพ์
กรรมการ
นายพิบูลย์ชัย อินทนะ
กรรมการ
นายชูเล่ห์ สรรพานิช
กรรมการ
นายวิจินต์ บูชาเกียรติ
กรรมการ
นางรักชนก ไชยชุมภู
กรรมการ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
นางปาริชาติ พละทรัพย์
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นางจันทร์เพ็ญ กรรณิกา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวศุภิสรา สว่าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายประมวล จันทร์ปวงเสน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเพ็ญวิสาข์ สุทธโน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเนตรนภา พิมสาร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายณัฐกร เกสรนวสิน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวภคภรณ์ อุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายธวัชชัย เยายานัง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายวุฒิวัฒน์ วสุธากานต์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นายประจักษ์ โสภาพันธ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวชไมพร จอมพูน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางนาถยา แปงหล้า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางทิพย์พชรา อารยะศิลปธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวรรณภา สุริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวกมลชนก อะโนมา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นายมนตรี ศรีกันทา
พนักงานขับรถ
นางดรุณี พิชากุล
ผู้ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวชื่นกมล จันพรม
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวเบญจวรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ฝากออมทรัพย์
  2.00
 • ฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.25
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561
  3.50
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2562
  3.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สถิติการเข้าชม

ไอพีของคุณ
34.203.213.116
ออนไลน์
24 คน
ผู้เข้าชมวันนี้
477 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
45,573 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
45,573 คน