ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
กองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กสธท. รับสมัครสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Admin 2019-06-06
แจ้งชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2562 Admin 2018-11-14
ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครสมาชิก กสธท (เริ่มใช้วันที่ 1 มีนาคม 2562) (แก้ไขใหม่) Admin 2019-04-03
ใบสมัครสมาชิก กสธท Admin 2019-06-14
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี ประจำปี 2561 Admin 2019-06-10
ใบลาออก กสธท Admin 2017-12-26
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ในวาระพิเศษ รับอายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี Admin 2018-11-14
เงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท. Admin 2019-06-10

ประธานกรรมการ

ทพ.โคสิต อบสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายบัญญัติ สุริยะไชย
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ประธานกรรมการเงินกู้
นายศักดิ์ดา ธานินทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2/ประธานกรรมการ ประชาสัมพันธ์ฯ
นางลำดวน จิตตะวิกุล
กรรมการ/เหรัญญิก
นางรักชนก ไชยชุมภู
กรรมการ/เลขานุการ
นายบุญมี แก้วจันทร์
กรรมการ
นายรุ่งเรือง อิทธิมา
กรรมการ
นางปวีณ์นุช วงศ์ภักดิ์
กรรมการ
นางสาวบุญทิวา เหล็กแก้ว
กรรมการ
นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ
กรรมการ
นายธงชัย มั่นคง
กรรมการ
นายพรชัย มีทรัพย์
กรรมการ
นายนิรุธ อินต๊ะ
กรรมการ
นายวิจินต์ บูชาเกียรติ
กรรมการ
นายกิจการ กาวิโล
กรรมการ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูล
ผู้จัดการสหกรณ์
นางปาริชาติ พละทรัพย์
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นางจันทร์เพ็ญ กรรณิกา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวศุภิสรา สว่าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายประมวล จันทร์ปวงเสน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเพ็ญวิสาข์ สุทธโน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเนตรนภา พิมสาร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายณัฐกร เกสรนวสิน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวภคภรณ์ อุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายธวัชชัย เยายานัง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายวุฒิวัฒน์ วสุธากานต์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นายประจักษ์ โสภาพันธ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวชไมพร จอมพูน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางนาถยา แปงหล้า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางทิพย์พชรา อารยะศิลปธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวรรณภา สุริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวกมลชนก อะโนมา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นายมนตรี ศรีกันทา
พนักงานขับรถ
นางสาวพรรณทิพย์ กาวิชา
แม่บ้าน
นางสาวชื่นกมล จันพรม
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวเบญจวรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ฝากออมทรัพย์
  2.00
 • ฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.25
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561
  3.50
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2562
  3.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สถิติการเข้าชม

ไอพีของคุณ
3.90.204.40
ออนไลน์
14 คน
ผู้เข้าชมวันนี้
798 ครั้ง
ผู้เข้าชมเดือนนี้
29,811 ครั้ง
ผู้เข้าชมปีนี้
266,526 ครั้ง