ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท รับสมัครสมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2562 Admin 2019-09-06
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี Admin 2019-07-05
ใบรับรองแพทย์ สสธท. เริ่มใช้ 1 กันยายน 2562 Admin 2019-09-02
ใบสมัครสมาชิก สสธท สามัญ Admin 2019-09-02
ใบสมัครสมาชิก สสธท สมทบ Admin 2019-09-03
หนังสือแจ้งขอโอนย้ายสังกัดสหกรณ์ฯ Admin 2018-08-02
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ Admin 2018-08-02
การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561 Admin 2017-12-26
ใบลาออก สสธท. Admin 2017-12-26
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล และที่อยู่ Admin 2019-08-07

ประธานกรรมการ

ทพ.โคสิต อบสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายบัญญัติ สุริยะไชย
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ประธานกรรมการเงินกู้
นายศักดิ์ดา ธานินทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2/ประธานกรรมการ ประชาสัมพันธ์ฯ
นางลำดวน จิตตะวิกุล
กรรมการ/เหรัญญิก
นางรักชนก ไชยชุมภู
กรรมการ/เลขานุการ
นายบุญมี แก้วจันทร์
กรรมการ
นายรุ่งเรือง อิทธิมา
กรรมการ
นางปวีณ์นุช วงศ์ภักดิ์
กรรมการ
นางสาวบุญทิวา เหล็กแก้ว
กรรมการ
นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ
กรรมการ
นายธงชัย มั่นคง
กรรมการ
นายพรชัย มีทรัพย์
กรรมการ
นายนิรุธ อินต๊ะ
กรรมการ
นายวิจินต์ บูชาเกียรติ
กรรมการ
นายกิจการ กาวิโล
กรรมการ
นายสุภเรต วงษ์พุฒ
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
นางนวรา วิริยาวุฒิ
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นายอานนท์ วัฒนากรกุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางทองสิทธิ์ ถูกจิตต์
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางสาวลภัสรดา อุตส่าห์
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูล
ผู้จัดการสหกรณ์
นางปาริชาติ พละทรัพย์
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นางจันทร์เพ็ญ กรรณิกา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวศุภิสรา สว่าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายประมวล จันทร์ปวงเสน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเพ็ญวิสาข์ สุทธโน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเนตรนภา พิมสาร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายณัฐกร เกสรนวสิน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวภคภรณ์ อุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายธวัชชัย เยายานัง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายวุฒิวัฒน์ วสุธากานต์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นายประจักษ์ โสภาพันธ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวชไมพร จอมพูน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางนาถยา แปงหล้า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางทิพย์พชรา อารยะศิลปธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวรรณภา สุริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวกมลชนก อะโนมา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นายมนตรี ศรีกันทา
พนักงานขับรถ
นางสาวพรรณทิพย์ กาวิชา
แม่บ้าน
นางสาวชื่นกมล จันพรม
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวเบญจวรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ฝากออมทรัพย์
  2.00
 • ฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.25
 • ฝากออมทรัพย์มั่นคง
  3.00
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561
  3.50
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2562
  3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สถิติการเข้าชม

ไอพีของคุณ
3.215.182.36
ออนไลน์
2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้
95 ครั้ง
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9,252 ครั้ง
ผู้เข้าชมปีนี้
467,521 ครั้ง