ประกาศ สส.ชพ

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สส.ชพ

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข เชียงราย-พะเยา

 

   การรับสมัคร

        - เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสามัญปกติ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
 
        - เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ ญาติสายตรง บิดา,มารดา,คู่สมรส
อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์


       - เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ บุตรอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์