ขยายเวลาเงินฝากพิเศษ ปี 2560

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ขยายเวลาเงินฝากพิเศษ ปี 2560

เขียนโดย Super User

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง ขยายเวลารับฝากเงินฝาก "ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2560"  

 

 

                          ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ชุดที่ 44/2560 มีมติที่ประชุม

ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เห็นชอบให้ขยายเวลาการรับฝากเงินฝาก "ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2560"

อ้ตราดอกเบี้ย 3.50 ต่อปี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

                                                                                                                     ดาวน์โหลดประกาศ