ขยายเวลาเงินฝากพิเศษ ปี 2560

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ขยายเวลาเงินฝากพิเศษ ปี 2560

เขียนโดย Super User

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง แจ้งชื่อและหมายเลขผู้สมัคร

เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2561

              ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ได้ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560

เขียนโดย Super User

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง ขยายเวลารับฝากเงินฝาก "ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2560"  

 

หมวดหมู่รอง