รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ประธานและคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2561

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ขยายเวลาเงินฝากพิเศษ ปี 2560

เขียนโดย Super User

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง แจ้งชื่อและหมายเลขผู้สมัคร

เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2561

              ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ได้ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560

นั้น

           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

หมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

หมายเลข รายชื่อผู้สมัคร หมายเหตุ
1

ทันตแพทย์โคสิต  อบสุวรรณ

ประธานกรรมการ

เลือกได้ 1 คน

2

นายสุรวิชญ์  คำมาปัน

 

หมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ

สังกัดหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร หมายเหตุ
1

นายวิจินต์  บูชาเกียรติ

กรรมการหน่วย สสจ.เชียงราย

เลือกได้ 4 คน

2

นายพรชัย  มีทรัพย์

3

นายศักดิ์ดา  ธานินทร์

4

นายกิจการ  กาวิโล

5

นายเจริญ  คำน้อย

6

นายเกียรติศักดิ์  ไพศาลยศกุล

7

นายสุภเรต  วงษ์พุฒ

8

ว่าที่ร้อยตรีบงการ  ชัยชาญ

9

นายบุญมี  แก้วจันทร์

10

ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  สุภาอิน

สังกัดหน่วยงานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

หมายเลข รายชื่อผู้สมัคร หมายเหตุ
1

นายสมหวัง  ชัยวุฒิ

กรรมการหน่วยงาน รพ.เชียงราย

เลือกได้ 3 คน

2

นางลำดวน  จิตตะวิกุล

3

นางสาวประกายแก้ว  ก๋าคำ

4

นางสาวบุญทิวา  เหล็กแก้ว

5

นายมานะ  แสงสี

6

นางรัชนก  ไชยชุมภู

     กำหนดวันสรรหากรรมการดำเนินการ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 กำหนดสถานที่และวันสรรหาล่วงหน้า ดังนี้

        สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

        โรงพยาบาลพะเยา

        โรงพยาบาลเชียงคำ

     วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. - 15.00 น.

 

ครั้งที่ 2 กำหนดสถานที่และวันสรรหา จำนวน 32 จุดสรรหา

     วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.00 น. - 15.00 น.