ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000