สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การพ้นสภาพสมาชิกด้วยเหตุ ถึงแก่กรรม ออก และให้ออก สำหรับเดือน พฤษภาคม 2560

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000