สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (สส.ธท) รับสมัครวาระพิเศษ รับอายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000